Kupuj według kategorii

Strona główna

banner

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Monika Siekierczak PELA  z siedzibą w 34-608 Kamienica  przy ulicy Zbludza 195 wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej REGON: 364314966

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną e-pela.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że nasza strona internetowa www.e-pela.com określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym e-pela.com.

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.e-pela.com oraz e-mailowo na adres biuro@e-pela.com, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

-w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

-w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.

Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-14:00.

Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon.

Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

Telefon – 501-458-556

E-mail – biuro@e-pela.com

Adres korespondencyjny – 34-608 Kamienica; Zbludza 195

Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1.Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Kurier 48 i Pocztą Polską, DPD

a)Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Kurier 48:

 -do 30 kg:  14 złotych płatne z góry

-do 30 kg: 18 złotych za pobraniem

b)Opłata za wysyłkę (ceny w zł) Poczta Polska:

 - do 1 kg lub gabarytów przesyłki nie przekraczającej 60 cm po obwodzie + wysokość:  8 złotych  płatne  z góry

 c) Kurierami DPD

-do 30 kg:  16 złotych płatne z góry

-do 30 kg: 20 złotych za pobraniem

2. Brak odebrania przesyłki pobraniowej, skutkuje jednocześnie odstąpienie od umowy jednak będzie wysyłane wezwanie do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej zgodnie z prawem   Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 34 & 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Po  trzech wezwaniach ( 2 emailowo i 1 listowne) będzie zakładana sprawa sądowa.  Procedura tego jest opisana w tym artykule .https://www.flynerd.pl/2016/08/nie-odebrana-wysyka-za-pobraniem-jak-z.html

3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w  soboty,           niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do 7 dni roboczych . Na czas oczekiwania   składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 48 godzin w przypadku Polski).

V. Formy płatności

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a)za pobraniem – przy odbiorze przesyłki

b)przelewem na rachunek bankowy 83 1950 0001 2006 5284 2864 000

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 VI. Reklamacja

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: biuro@e-pela.com

 Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy 34-608 Zbludza 195

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

Produkty kupione na Promocji nie są uwzględniane w Reklamacji i nie ma możliwości ich zwrotu.

Regulamin Wymiany i Zwrotów zakupionych towarów https://e-pela.com/content/6-warunki-odstapienia

REGULAMIN WYMIANY I ZWROTÓW ZAKUPIONYCH TOWARÓW

1. Podstawą wymiany lub zwrotu towaru jest dowód zakupu w postaci paragonu.

2. W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakupu klient ma prawo do:

a.  wymiany towaru na inny rozmiar lub inny asortyment- z zastrzeżeniem pkt 3, 6 i 7.

b. zwrotu towaru – z zastrzeżeniem pkt 3, 6 i 7.

3. Towar zakupiony w cenie wyprzedażowej nie podlega zwrotom.

4. Wymiany towaru można dokonać wysyłając formularz reklamacyjny.

https://e-pela.com/img/cms/PELA formularz wymiany.pdf

5. Zwrotu towaru można dokonać wysyłając formularz zwrotu.

https://e-pela.com/img/cms/PELA formularz zwrotu.pdf

6. Nie ma możliwość wymiany i zwrotu towarów zakupionych w promocji.

7. Rzeczy zakupione z ofertą oznaczoną LIMITED EDITION nie podlegają zwrotom i wymianą.

8. Wymianie i zwrotom podlega tylko towar pełnowartościowy, z oryginalną metką, bez śladów  użytkowania.

9. Nie zwracamy kosztów dostawy

10. Zwroty wykonujemy w każdy czwartek

11. Brak odebrania przesyłki pobraniowej, skutkuje jednocześnie odstąpienie od umowy jednak będzie wysyłane wezwanie do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej zgodnie z prawem  Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Art. 34 & 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Po  trzech wezwaniach ( 2 emailowo i 1 listowne) będzie zakładana sprawa sądowa.  Procedura tego jest opisana w tym artykule .https://www.flynerd.pl/2016/08/nie-odebrana-wysyka-za-pobraniem-jak-z.html

 

VIII. Ochrona danych osobowych

Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą [nazwa sprzedawcy]. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej     umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu e-pela.com

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

X. Kody Rabatowe

Regulamin korzystania z Kodów/Bonów Rabatowych dostępne pod linkiem Regulamin Kodów/Bonów Rabatowych

1. Kody Rabatowe nie łączą się.

2. Produkty objęte już promocją nie będą obejmowane dodatkowymi Kodami Rabatowymi.

3. Produkty Promocyjne nie są uwzględniane w Reklamacji i nie ma możliwości ich zwrotu.

 

 XI. Prawa autorskie.

 

1. Zabronione jest kopiowanie tekstów oraz zdjęć bez zgody pisemnej właściciela tj. Monika Siekierczak

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4. lutego 1994 roku. Właśnie z niej dowiadujemy się, że ochronie podlega „każdy przejaw    działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.    Oznacza to, że jego kopiowanie, bez zgody autora, jest niezgodne z prawem, a co za tym idzie grozi za to odpowiedzialność karna i cywilna.

3. Kopiowanie tekstów i zdjęć będzie podlegało karą grzywny w wysokości 1 000 000,00 zł na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4. lutego 1994 roku.